Regulamin Sklepu MISP

Preambuła

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do elektronicznych usług doradczych świadczonych przez Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Gertrudy 7/12, 31-046 Kraków, NIP: 679-23-64-139, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000198005 z wykorzystaniem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep24.misp-modzelewski.pl/.

§1
Słowniczek pojęć

W rozumieniu Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
1. Usługodawca lub MISP – Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Gertrudy 7/12, 31-046 Kraków, NIP: 679-23-64-139, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000198005.
2. Usługobiorca – osoba korzystająca z usług Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym korzystanie z usług doradczych rozpoczyna się w momencie przyjęcia oferty przez Usługodawcę.
3. Zainteresowany – osoba przesyłająca zapytanie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w Sklepie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany na stronie Sklepu adres.
4. Umowa – umowa o świadczenie usług doradczych lub umowa sprzedaży publikacji zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Zainteresowanego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę usług doradczych będących przedmiotem Zamówienia.
6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
7. Dzień roboczy (Dni Robocze) – dzień (dni) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep24.misp-modzelewski.pl
9. Usługa Przelewy24 – płatności online organizowane przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu,
10. Usługa – świadczenie Usługodawcy świadczone na Zamówienie Usługobiorcy
11. Publikacja – rodzaj Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy stanowiące ogólny wzór umowy, regulaminu, itp. lub materiał szkoleniowy w formie utworu graficznego lub audio-wideo. Nabycie Publikacji oznacza udzielenie przez Usługodawcę prawa do korzystania przez Usługobiorcę z Publikacji w ramach prowadzonej przez Usługobiorcę działalności.

§2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego oraz doradztwa gospodarczego, za pomocą strony internetowej oraz poczty elektronicznej, przez Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o., warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących wyżej wymienionych usług oraz zasady płatności.
2. Zainteresowany przed skorzystaniem ze Sklepu zobowiązany jest do zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://sklep24.misp-modzelewski.pl/, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
4. Usługodawca udziela porady Usługobiorcy na podstawie umowy o wykonanie usługi doradczej świadczonej drogą elektroniczną.

§3
Przyjmowanie i realizacja zamówienia

1. Celem skorzystania z usługi doradczej Zainteresowany dokonuje wyboru Usługi na stronie Sklepu.
2. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.
3. Przesłanie wypełnionego formularza nie stanowi zawarcia umowy, a wyłącznie zaproszenie Zainteresowanego do złożenia przez Usługodawcę oferty.
4. Usługodawca przesyła Zainteresowanemu na podany w formularzu e-mail ofertę zawierającą cenę usługi skalkulowaną na podstawie przesłanych informacji i pytań.
5. Oferta obowiązuje przez okres 3 kolejnych dni od momentu wysłania do Zainteresowanego.

§4
Zawarcie umowy

Zawarcie Umowy następuje z chwilą dokonania przez Usługobiorcę płatności za zamówione Usługi.

§5
Zasady świadczenia usług doradczych

1. Świadczenie Usług polega na udzielaniu Usługobiorcom porad z zakresu doradztwa podatkowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w oparciu o obowiązujący w chwili realizacji Usługi stan prawny lub na przyznaniu prawa do korzystania z Publikacji.
2. O ile Strony nie umówią się inaczej wynagrodzenie za Usługi jest płatne z góry. W przypadku braku wpływu wynagrodzenia na konto Usługodawcy w ciągu 5 dni roboczych od akceptacji oferty umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. Wpłata wynagrodzenia jest bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi.
3. Zainteresowany zobowiązany jest udzielić wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na zakres, przedmiot oraz cel zagadnień będących przedmiotem zamówienia oraz podać wszelkie niezbędne do sporządzenia Zamówienia dane. Dostarczenie przez Zainteresowanego informacji i dokumentów powinno następować bez zbędnej zwłoki.
4. Zainteresowany wypełniając formularz zgłoszeniowy zobowiązuje się do podawania informacji zgodnych z prawdą.
5. Zainteresowany otrzymuje w ciągu 2 dni roboczych ofertę zawierającą zasady wyceny usługi doradczej oraz cenę usługi. Wskazana w ofercie cena jest ceną brutto.
6. Oferta sporządzana jest w oparciu o opisany przez Zainteresowanego stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa.
7. Wycena usługi uwzględnia stopień skomplikowania opisanej przez Zainteresowanego sprawy oraz przewidywany nakłd pracy doradcy.
8. Przesyłając oświadczenie potwierdzające akceptację oferty Zainteresowany wyraża zgodę na zawarcie umowy z Usługodawcą – staje się zarazem Usługobiorcą.
9. Usługobiorca dokonuje wpłaty za usługę za pomocą na rachunek bankowy Usługodawcy zgodnie z §6 niniejszego Regulaminu.
10. Odpowiedź udzielana jest po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym MISP, który stanowi płatność za usługę.
11. Usługobiorca otrzymuje odpowiedź w czasie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od momentu wpływu zapłaty na konto Usługodawcy.
12. Jeśli Usługobiorca życzy sobie otrzymania faktury VAT w formularzu koniecznie wpisuje nazwę i adres firmy oraz numer NIP.
13. W przypadku otrzymania przez Usługobiorcę odpowiedzi dla niego niejasnej może on poprosić drogą elektroniczną o doprecyzowanie odpowiedzi – wycena porady nie ulega przy tym zmianie. W przypadku, kiedy Usługodawca stwierdzi, że prośba o doprecyzowanie jest nieuzasadniona, ma prawo odmówić odpowiedzi lub złożyć ofertę na udzielenie porady w odpowiedzi na prośbę o doprecyzowanie, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
14. Usługa uznana jest za wykonaną w momencie przesłania odpowiedzi na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail. W przypadku przewidzianym w pkt 13 usługa będzie uznana za wykonaną w przypadku: doprecyzowania porady, odmowy odpowiedzi lub złożenia oferty na udzielenie porady w odpowiedzi na prośbę o doprecyzowanie.

§6
Zasady płatności

1. Świadczone przez MISP Usługi mają charakter odpłatny. Cena za Usługi lub sposób jej wyliczenia jest wskazany w Sklepie.
2. Płatność za Usługi jest dokonywana za pośrednictwem Usługi Przelew24.

§7
Zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług

1. MISP zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Zainteresowanego (lub Usługobiorcy), o czym bezzwłocznie go informuje.
2. MISP nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu z przyczyn niezależnych od MISP.
3. MISP nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe Usługobiorcy powstałe na skutek nieprawidłowego zastosowania się do odpowiedzi udzielonej przez MISP.
4. Usługobiorcy nie przysługuje prawo udostępniania Usługi bez pisemnego zezwolenia MISP z wyjątkiem właściwych dla niego organów podatkowych dla potrzeb toczącego się postępowania kontrolnego lub podatkowego.
5. MISP obowiązuje zasada poufności. Oznacza to, iż wszelkie informacje przekazane przez Usługobiorcę zostaną zachowane w tajemnicy.
6. MISP zastrzega sobie prawo do kontaktu z Usługobiorcą z celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu faktycznego, jeżeli określony w formularzu stan faktyczny jest niejasny lub budzi wątpliwości.

§8
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług doradczych należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@misp-modzelewski.pl w terminie 7 dni roboczych.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu kolejnych 14 dni roboczych.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na ten adres mailowy, z którego została dostarczona.

§9
Warunki techniczne

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania witryny.
2. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci internet.

§10
Zasady poufności i ochrony danych osobowych

1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej w kwestii wszystkich treści związanych z opisywanymi problemami, wpływającymi na adres mailowy.
2. Zawierając Umowę Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych.
3. Zawierając Umowę Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie na podany adres elektroniczny wszelkiej informacji handlowej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przez Usługodawcę – a w szczególności na przesyłanie wszelkiej informacji handlowej o usługach znajdujących się w ofercie Usługodawcy, w tym dotyczącej nowych produktów, zmian, promocji oraz reklamy.

§11
Zmiany Regulaminu

1. MISP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu poprawy jakości świadczonych Usług, a także poprawy ochrony praw osób korzystających z usług świadczonych przez MISP.
2. Umowy zawarte przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.
3. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu będą bez zbędnej zwłoki ogłaszane na stronie internetowej www.sklep24.misp-modzelewski.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

§12
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów, których dotyczy niniejszy Regulamin pomiędzy Usługobiorcą, a MISP rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MISP.